کــراکر غیر تخمیــری

ترکیبات: آرد گندم، روغن نباتی هیدروژنه، نمک تصفیه شده خوراکی